GESTOR/ GESTORA PROCESSAL I ADMINISTRATIU/VA INTERÍ/NA - #4440103

GENERALITAT DE CATALUNYA


Fecha: 24/11/2022
Ciudad: Vic, Cataluña
Tipo de contrato: Tiempo completo
GENERALITAT DE CATALUNYA
Gestor/a Processal i Administratiu/va interí/na al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció nº 4 de Vic per substitució per malaltia de durada indeterminada
- Gestionar la tramitació dels procediments, de la qual donarà compte al/la lletrat/da de l' Administració de Justícia, en particular quan determinats aspectes exigeixin una interpretació de llei o de normes processals, sens perjudici d' informar el/la titular de l' òrgan judicial quan fos requerit/da per a això. - Practicar i signar les compareixences que efectuïn les parts en relació amb els procediments que se segueixin a l'òrgan judicial, respecte a les quals tindrà capacitat de certificació. - Documentar els embargaments, llançaments i la resta d’ actes la naturalesa dels quals ho requereixi, amb el caràcter i la representació que li atribueixin les lleis, llevat que el/la lletrat/da de l'Administració de Justícia consideri necessària la seva intervenció, tenint en aquests actes la consideració d' agent de la autoritat. - Estendre les notes que tinguin per objecte unir al procediment dades o elements que no constitueixin prova en aquest, a fi de garantir-ne la deguda constància i posterior tramitació, donant compte d'això, a aquest efecte, a l'autoritat superior, així com elaborar notes, que podran ser de referència, de resum de les interlocutòries i d'examen del tràmit a què es refereixin. - Realitzar les tasques de registre, recepció i distribució d'escrits i documents, relatius a assumptes que s'estiguessin tramitant al jutjat. - Expedir, amb coneixement del/la lletrat/da de l'Administració de Justícia, i a costa de l'interessat/da, còpies simples d'escrits i documents que constin en actuacions no declarades secretes ni reservades. - Ocupar, d'acord amb el que estableixen les relacions de llocs de treball, les prefectures en què s'estructuren les unitats de suport directe i serveis comuns processals, en què, sense perjudici de realitzar les funcions assignades al lloc concret, gestionaran la distribució de les tasques del personal, responent del desenvolupament de les mateixes. - Col·laborar amb els òrgans competents en matèria de gestió administrativa, exercint funcions relatives a la gestió del personal i mitjans materials de la unitat de l'Oficina judicial en què es prestin els serveis, sempre que aquestes funcions estiguin contemplades expressament a la descripció que la relació de llocs de treball efectuï del lloc de treball. - Realitzar totes les funcions que puguin assumir amb vista a la protecció i suport a les víctimes, així com de suport a actuacions de justícia restaurativa i de solució extraprocessal. - Realitzar totes aquelles funcions que legalment o reglamentàriament s'estableixin i qualssevol altres funcions de naturalesa anàloga a les anteriors que, inherents al lloc de treball que s'exerceixi, siguin encomanades pels superiors jeràrquics, orgànics o funcionals, en l'exercici de les seves competències.
  • Experiència 1 anys. Requisits generals: - Tenir la nacionalitat espanyola. - Tenir més de 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa. - No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. - No haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació. - Tenir disponibilitat per desplaçar-se al partit judicial de Vic.
  • DIPLOMATURA O ENGINYERIA TÈCNICA
  • català (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)
  • Competències / coneixements: Mèrits que es valoren específicament: - Títol de grau universitari o equivalent en: dret, ciències del treball, relacions laborals, criminologia, gestió i administració pública o ciències polítiques. O tres primers cursos complets dels graus indicats. - Cursos relacionats amb les funcions específiques del cos de gestió processal i administrativa l’Administració de justícia - Haver treballat com a interí de l’Administració de justícia. - Superació d’un o mes exercicis d’alguna de les proves selectives (oposicions a cos GPA o TPA) o superació de la fase d’oposició sense haver obtingut plaça. - Experiència en l’exercici de professions d’ advocat/ada, procurador/a i graduat/ada social.

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut des de '2200' fins a '2500'

Cómo postularme

Para solicitar este empleo, debe autorizarse en nuestro sitio web. Si aún no tiene una cuenta, regístrese.

Publicar currículum

Empleos similares

MANIPULADOR/A

IMAN TEMPORING, Sabadell, Cataluña
30/11/2022
Desde IMAN Temporing Sabadell, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. #Conectamoseltalentoconlasoportunidades Buscamos incorporar a varios/as manipuladores/as para varias empresas de diferentes sectores (cosmética, química, etc) ubicadas en la zona del Vallés Occidental. FUNCIONES: Las funciones son...
IMAN TEMPORING

Vendedor/a - Interinidad (4 meses) - 20h Disponibilidad tardes - Springfield - CC. Gran Vía II, Hospitalet de Llobregat

Springfield Ofertas Tienda, L'Hospitalet de Llobregat, Cataluña
30/11/2022
Si eres un apasionado/a por la moda, tienes conocimiento de las últimas tendencias y disfrutas asesorando al cliente, ¡te estamos buscando! Queremos incorporar VENDEDOR/A a nuestra tienda Springfield - CC. Gran Vía II, Hospitalet de Llobregat. Ofrecemos un contrato INTERINIDAD...
Springfield Ofertas Tienda

VENDEDORES/AS CAMPAÑA NAVIDAD (07/12 al 08/01): 20H/SEMANALES (DISP. TARDES) Women'secret CC Baricentro ( Barberá del Vallés)

Women´secret Ofertas Tienda, Barberà del Vallès, Cataluña
30/11/2022
¿Te gustaría trabajar en una gran multinacional de moda? TENDAM te ofrece la posibilidad de poder desarrollarte en el sector retail de la mano de nuestras marcas: Springfield, Women'Secret, Cortefiel, Pedro del Hierro, Fifty Outlet Stores, Hoss Intropia, OOTO... ¡Por...
Women´secret Ofertas Tienda